Ние предлагаме  услуга за всеки, който търси автентичен български имоти с подбрана локация. Ако Вие не търсите просто къща или имот, то ние Ви предлагаме да съчетаете неповторимата атмосфера с удобствата на съвраменния живот.С над 25 -годишен опит в недвижимите имоти и реставрацията, нашият екип е тук, за да ви помогне да реставрирате и/или да се сдобиете с уникален имот в България. Ние сме тясно специализирани и предлагаме несравнима услуга в сектора на недвижимите имоти, които са архитектурни паметници на културата и/или се намират в архитектурни резервати и/или са в близост до природни, исторически или архиологически забележителности

ИМАТЕ ИМОТ И ИСКАТЕ ДА ГО РЕСТАВРИРАТЕ? Предлагаме услуга за реставрация /проектиране, визуализиране, строителство/ремонт/, дизайн и обзавеждане/. Реставрация, консервация и експониране на паметници на културата. В партньортво  с “РЕСТСТРОЙ” ООД /www.reststroy.com/ - една от водещите компании в България в областта на реставрацията, консервацията и експонирането на паметници на културата. Основана е през 1999-а година и оттогава се специализира изключително в областта на съхранението на всички видове културно-исторически паметници в страната от най-дълбока древност до наши дни.Ръководителите и повечето от водещите специалисти във фирмата имат над тридесетгодишен опит в опазването на недвижими паметници на българското културно-историческото наследство. Да запазим идентичността на България!!!

ИСКАТЕ ДА КУПИТЕ НЕРЕСТАВРИРАН ИМОТ В БЪЛГАРИЯ? Предлагаме подбрани стари и /или автентични къщи с готови идейни и/или инвестиционни проекти.

Вие можете да е възползвате от следните пакетни улуги в партньортво на водещи специалити - архитекти, инженери, юристи

Пакет ЕКСПЕРТИЗА - оценка на състоянието на имота - юридическа, архитектурна, конструктивна и инсталционна. Експертизата е необходима с оглед на спецификата на имотите, които предлагаме. Тя може да се извърши с цел сравнение на няколко имота, както и за конкретно избран имот. 

Пакет ПРОУЧВАНИЯ И ПРОЕКТ - проучване на възможностите, съгласно желенията на купувача и нормативната уредба. Изработка на идеен и /или технически инвестиционен проект, вкл. количествено - стойностни сметки. Съгласувателни процедури.

ПРОЕКТИРАНЕ

Проектиране – предпроектни проучвания за инвестиционни намерения, архитектурно и комплексно проектиране. Изготвяне на инвестиционни проекти .

Решенията, които предлага нашата компания се структурират в следните направления:

  1. Комплексно проучване и проектиране на жилищни сгради, хотели, еднофамилни къщи; офисни и административни сгради;промишлени сгради и производствени бази и складове;газостанции и бензиностанции;други;
  2. Преустройства, реконструкции и саниране на съществуващи сгради
  3. Интериор и обзавеждане;
  4. Изготвяне на инвестиционни и строителни експертизи и консултации;
  5. Проекти за организация и изпълнение на строителството; 
  6. Заснемане за узаконяване;
  7. Управление на проекти;
  8. Авторски надзор;
  9. Технически и инвеститорски  контрол;
  10. Проектиране на КъщиЖилищни сградиХотелиОбществени сградиПромишлени сгради,ИнтериориГрадоустройство /ПУП, Смяна на статут и др./

ГЕОДЕЗИЯ

Идентифициране на имоти на место и/или на карта и трасиране на техните граници. Геодезическо заснемане и картографиране. Геодезическо проектиране – проекти за вертикално планиране, трасировъчни планове, профили, геодезическа част на устройствени планове, парцеларни планове. Разнородни геодезически измервания с Тотална станция и GNSS конфигурация(GPS), генериране на 3D повърхнини и изчислване на обеми, заснемане на фасади.. Дейности, свързани с Кадастралната карта – проекти за изменение, нанасяне на нови обекти, и др.. Провеждане на процедури по промяна на предназначението на земи. Консултации

Пакет СТРОИТЕЛСТВО И/ИЛИ РЕСТАВРАЦИЯ 

Пакет УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТА - мениджмънт на имота след покупко-продажбата, вписването в кадастъра, поддаването на годишни данъчни декларации, плащането на сметки.

ИСКАТЕ ДА КУПИТЕ РЕСТАВРИРАН ИМОТ В БЪЛГАРИЯ? Предлагаме напълно реставрирани и обзаведени автентични български къщи